Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-143617-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề là 05 ngày; vùng xa xôi, hẻo lánh đi lại gặp nhiều khó khăn phải gửi hồ sơ qua trạm Bảo vệ thực vật huyện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng