Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đà Nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đà Nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-022068-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, Trường hợp người xin cấp chứng chỉ ở những vùng xa, hẽo lánh hồ sơ phải gửi tại Trạm Bảo vệ thực vật tuyến huyện thì thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng