Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-215985-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp
- Qua đường bưu điện
Thông tin liên hệ:
- Họ tên: Trịnh Công Toản
- Địa chỉ cơ quan: Cục Bảo vệ thực vật
- Điện thoại cơ quan: 0435.331.677
- Email: Pttra@fpt.vn
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật. Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn phải nộp hồ sơ qua Trạm bảo vệ thực vật thì thời hạn là mười hai (12) ngày làm việc, kể từ ngày Trạm bảo vệ thực vật nhận hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Hiệu lực trong phạm vi toàn quốc và vô thời hạn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng