Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-036348-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng