Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ cho người sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ cho người sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS56
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bìn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT
+ Gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ về sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng