Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-145669-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Chưa có quy định
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng