Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá tại Khu công nghiệp - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá tại Khu công nghiệp - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS390
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các Khu công nghiệp
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá theo mẫu Phụ lục 22, GP sửa đổi bổ sung bán buôn sản phẩm thuốc lá theo mẫu phụ lục 49, GP cấp lại bán buôn sản phẩm thuốc lá theo mẫu phụ lục 55 kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng