Thủ tục hành chính: Cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS211
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng