Thủ tục hành chính: Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề, thẻ xông hơi khử trùng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề, thẻ xông hơi khử trùng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235949-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xét cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề, thẻ xông hơi khử trùng là ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thể cấp đ¬ược trong thời hạn trên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề; Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng