Thủ tục hành chính: Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-254271-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 27 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề luật sư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng