Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp các giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-035649-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đăng kiểm, Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Chi cục Đăng kiểm và Phòng Tàu biển trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ:
+ Qua hệ thống bưu chính;
+ Qua fax;
+ Qua email; hoặc
+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả:
+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc
+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm
Thời hạn giải quyết: Giấy chứng nhận được cấp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra lần đầu, định kỳ và trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra hàng năm, trên đà, trung gian, bất thường và bổ sung
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng