Thủ tục hành chính: Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-049236-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Tài chính Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Lãnh đạo Sở Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tài chính doanh nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở chuyên ngành, công ty mẹ, Sở Khoa học và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng