Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-151343-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng