Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS719
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện/phòng kinh tế thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng