Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-057093-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng