Thủ tục hành chính: Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS675
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân có nhu cầu đề nghị bổ sung nội dung chứng chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng