Thủ tục hành chính: Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, giám sát thi công công trình) - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, giám sát thi công công trình) - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-274667-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng