Thủ tục hành chính: Cấp biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-BS205
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng