Thủ tục hành chính: Cấp biển hiệu cho xe vận tải khách du lịch - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp biển hiệu cho xe vận tải khách du lịch - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-150503-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng