Thủ tục hành chính: Cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-082907-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trường Trung học phổ thông (phát bằng)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày tốt nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng