Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-017739-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng