Thủ tục hành chính: Cấp bản sao từ sổ gốc - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao từ sổ gốc - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-282713-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch UBND cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày làm việc, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.
- Trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng