Thủ tục hành chính: Cấp bản sao từ sổ gốc - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao từ sổ gốc - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-135557-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý sổ gốc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu; Trường hợp yêu cầu gửi qua bưu điện thì chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), cơ quan, tổ chức cấp bản sao phải gửi bản sao cho người yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao cấp từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng