Thủ tục hành chính: Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS365
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng