Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-144633-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng