Thủ tục hành chính: Cấp bản sao Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc

Thông tin

Số hồ sơ: T-VPH-068865-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Vĩnh Phú
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phú
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Đối với trường hợp yêu cầu trực tiếp: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu; Đối với trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Bản sao)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng