Thủ tục hành chính: Cấp bản sao - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS778
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cấp bản sao tài liệu và chúng thực tài liệu của độc giả; trả tài liệu đã sao và chứng thực cho độc giả tại Phòng đọc Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Thời hạn giải quyết: Thời hạn trả tài liệu đã sao và chứng thực cho độc giả theo quy định của các Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao và chứng thực tài liệu.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng