Thủ tục hành chính: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-217494- TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp bản sao từ sổ gốc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng