Thủ tục hành chính: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-026462-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết ngay sau khi nhận được yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng