Thủ tục hành chính: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-220856-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp
- Gián tiếp qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao các giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng