Thủ tục hành chính: Cấp bản sao giấy khai sinh - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao giấy khai sinh - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-092866-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (Bản sao) mẫu TP/HT-2010-KS.1.a(ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng