Thủ tục hành chính: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-283980-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng