Thủ tục hành chính: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-202537-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo dấu ngày đến của bưu điện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng