Thủ tục hành chính: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở từ sổ gốc - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở từ sổ gốc - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-149291-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận một cửa).
- Qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày được tiếp nhận yêu cầu, trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng