Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Bố trí tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp người muốn tập sự không tự liên hệ tập sự - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Bố trí tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp người muốn tập sự không tự liên hệ tập sự - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-267545-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Phòng Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản của Sở Tư pháp về việc bố trí tập sự
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng