Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (Trường hợp sửa đổi, bổ sung khác) - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (Trường hợp sửa đổi, bổ sung khác) - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-027022-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Tổ chức Cán bộ (trường hợp đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng