Thủ tục hành chính: Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-087674-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày (trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn kéo dài thêm không quá 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bổ sung hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng