Thủ tục hành chính: Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-169145-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bổ sung nội dung được bổ sung vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng