Thủ tục hành chính: Bổ nhiệm công chứng viên đối với người không được miễn đào tạo nghề công chứng - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Bổ nhiệm công chứng viên đối với người không được miễn đào tạo nghề công chứng - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-097894-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp (Số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội ) - Hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm. - Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Tư pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định Bổ nhiệm Công chứng viên - Trường hợp từ chối, Sở Tư pháp có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng