Thủ tục hành chính: Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay cho bảo lãnh\Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức thoả thuận\Bên bảo đảm là pháp nhân tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Đà Nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu: Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay cho bảo lãnh\Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức thoả thuận\Bên bảo đảm là pháp nhân tổ chức lại, bị giải thể hoặc bị phá sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Đà Nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-088603-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng phát triển
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chính quyền địa phương, cơ quan tư pháp, cơ quan công an, cơ quan đấu giá, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm…
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị và quyền đòi nợ, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm thì Ngân hàng phát triển có quyền xử lý tài sản ngay. Đối với các tài sản bảo đảm khác: Ngân hàng phát triển thoả thuận với các bên có liên quan về thời hạn xử lý tài sản bảo đảm; nếu không có thoả thuận thì Ngân hàng phát triển quyết định thời hạn xử lý tài sản bảo đảm, nhưng không trước bảy (07) ngày đối với động sản hoặc mười lăm (15) ngày đối với bất động sản, kể từ ngày thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu đối chiếu xác nhận số dư bảo lãnh còn lại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng