Thủ tục hành chính: Bảo lãnh Tín dụng xuất khẩu: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh/Thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Bảo lãnh Tín dụng xuất khẩu: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh/Thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-097765-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng tài nguyên môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Trung tâm đăng ký Giao dịch tài sản (đề nghị cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm)
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kết Cam kết bảo lãnh có thề bằng thư, bằng TELEX hoặc bằng SWIFT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng