Thủ tục hành chính: Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Đà Nẵng

Thông tin thủ tục hành chính Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Đà Nẵng

Số hồ sơ: T-DNG-088727-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng phát triển
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng phát triển
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Hợp đồng bảo lãnh sửa đổi, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc sửa đổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng