Thủ tục hành chính: Báo cáo việc khai trương hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và Ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo việc khai trương hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và Ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hồ sơ: B-NHA-246029-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Tài chính – ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 55 ngày (số ngày thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm nộp hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng