Thủ tục hành chính: Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS633
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nội vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng