Thủ tục hành chính: Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-131240-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng