Thủ tục hành chính: Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-113808-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc trước ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc; 30 ngày làm việc đối với người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng