Thủ tục hành chính: Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-254267-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp dự án phức tạp về đánh giá môi trường, thời hạn giải quyết tối đa là 65 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng