Thủ tục hành chính: Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-148492-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệtQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng