Thủ tục hành chính: Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Đối với tổ chức) - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Đối với tổ chức) - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-028999-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Khoa học và công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng