Thủ tục hành chính: Báo cáo của ngân hàng giám sát về vi phạm của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Báo cáo của ngân hàng giám sát về vi phạm của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-BS27
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN và gửi thư điện tử; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện và gửi thư điện tử; hoặc
- Gửi văn bản điện tử có sử dụng chứng thư số để ký xác nhận
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng